ادویه‌ها
۲۰,۰۰۰ تومان۲۱۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان۲۱۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
دمنوش‌ها
۴۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان۱۷۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان۲۱۵,۰۰۰ تومان
چاشنی‌ها
۶۵,۰۰۰ تومان۱۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان۳۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان۲۹۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
صادراتی‌ها مشاهده‌ی همه‌ی محصولات